Saturday, June 7, 2008

Surah Al-Fatihah dan Pembahagiaan Shalat

Berkata Ubay bin Ka'ab r.a. bahawasanya Nabi s.a.w telah bersabda: Allah telah berfirman:

"Wahai anak Adam! Aku telah turunkan tujuh ayat. Tiga daripadanya unutk Aku, dan tiga unutk engkau. Sementara yang satu lagi antara Aku dan engkau.
Adapun tiga yang unutk Aku, iaitu: Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin (Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam) Ar-Rahmaanir Rahim (Yang Maha Pengasih Maha Penyayang). Maaliki Yaumiddin (Yang menguasai Hari Pembalasan).
Yang antara Aku dan engkau ialah: Iyyaaka Na'budu Wa Iyyaaka Nasta'iin (Hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah, dan kepada Engkau pulalah kami meminta pertolongan). Daripamulah penyembahan, dan atas Aku pula pertolongan.
Dan yang tiga untuk engkau ialah: Ihdinash-shiraathal Mustaqiim (tunjukilah kami jalan yang lurus!) Shiraathal ladziina An'amta alaihim (Jalan orang2 yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka). Ghairil Maghdhuubi alaihim Waladh-Dhaalliin (Bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula merekayang sesat.)"
(Riwayat Thabarani dlm Kitab Al-Ausath)


Berkata Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. telah bersabda: Allah telah berfirman:

"Aku telah membagi shalat itu dua bahagian antara Aku dan hambaKu, dan Aku telah memberi hambaKu apa saja yang dimintanya. Maka apabila seseorang hamba itu mengucap: Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin (Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam), berkata Tuhan: HambaKu telah mensyukuriKu. Dan apabila hamba itu mengucap: Ar-Rahmaanir Rahim (Yang Maha Pengasih Maha Penyayang), berkata Tuhan: HambaKu memujiKu. Dan apabila hamba itu mengucap: Maaliki Yaumiddiin (Yang menguasai Hari Pembalasan), berkata Tuhan: HambaKu telah mengagungkanKu. Dan apabila hamba itu mengucap: Iyyaaka Na'budu Wa Iyyaaka Nasta'iin (Hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah, dan kepada Engkau pulalah kami meminta pertolongan), berkata Tuhan: Yang ini adalah antara Aku dan hambaKu, dan Aku tetap memberi hambaKu apa yang dimintanya. Dan apabila hamba itu mengucap Ihdinash-shiraathal Mustaqiim (tunjukilah kami jalan yang lurus!) Shiraathal ladziina An'amta alaihim (Jalan orang2 yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka). Ghairil Maghdhuubi alaihim Waladh-Dhaalliin (Bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula merekayang sesat) berkata Tuhan: Yang ini untuk hambaKu, dan Aku tetap memberi apa yang dimintanya."
(Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah)

No comments:

Post a Comment